Statut

 У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр.51/09), на Скупштини одржаној 9. јуна 2019. године у Београду, усвојен је

СТАТУТ

ТОЛЕРАНЦИЈЕ СРБИЈЕ

 

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА

Члан 1.

ТОЛЕРАНЦИЈА Србије (у даљем тексту: ТОЛЕРАНЦИЈА) је репрезентативни, добровољни, невладин и непрофитни савез удружења основан на неодређено време који делује на основу Статута, програмских докумената и договорене политике,  ради остваривања циљева у области залагања за југословенске интеграције, изградњу поверења и међуетничке толеранције, истину, правду и помирење између југословенских нација и држава, поштовање традиције партизанског антифашистичког покрета, неговање културе сећања на жртве ратова и осуду ратних злочина и афирмацију антифашизма и борбе против свих облика екстремног национализма, шовинизма, расизма, национално и верски мотивисане мржње и насиља.

Сви појмови у овом Статуту и другим документима ТОЛЕРАНЦИЈЕ наведени у мушком роду односе се на истоветне појмове у женском роду.

Члан 2.

Циљеви ТОЛЕРАНЦИЈЕ су залагање за:

 • југословенске интеграције;
 • изградњу поверења и међуетничке толеранције;
 • истину, правду и помирење између југословенских нација и држава;
 • поштовање традиције партизанског антифашистичког покрета;
 • неговање културе сећања на жртве ратова и осуда ратних злочина;
 • афирмација антифашизма и борба против свих облика екстремног национализма, шовинизма, расизма, национално и верски мотивисане мржње и насиља;
 • признање југословенске нације као националне мањине у Републици Србији;
 • борба за слободу, једнакост, социјалну правду и солидарност;
 • изградња истински секуларне државе;
 • развој грађанског друштва заснован на владавини права, демократији, друштвеној солидарности и поштовању људских и мањинских права;
 • поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода без обзира на његову расну, националну и верску припадност, пол, старост, социјално стање, сексуално опредељење и политичко или друго мишљење;
 • заштита гарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична и друга права;
 • заштита права националних мањина;
 • заштита и унапређење положаја породице;
 • посебна друштвена брига о деци и младима, старим особама и женама;
 • побољшање положаја особа са инвалидитетом;
 • заштита права и унапређење положаја пензионера;
 • афирмација равноправности полова;
 • заштита права и унапређење положаја запослених и сарадња са синдикатима;
 • борба против криминала и корупције;
 • значајније место у друштву за науку, образовање, културу и спорт;
 • залагање за државу без ГМО;
 • одговоран приступ животној средини и природи, а посебно заштити вода;
 • поштовање права животиња.

 

ОБЛИЦИ И МЕТОДЕ ДЕЛОВАЊА

Члан 3.

Облици и методе деловања ТОЛЕРАНЦИЈЕ су:

 • учешће на изборима и вођење предизборне кампање;
 • реализација конкретних програма;
 • покретање грађанских иницијатива;
 • деловање у јавном животу и сопствено издаваштво;
 • организација стручних скупова, семинара, трибина и др., самостално или у сарадњи са другим организацијама;
 • спровођење различитих медијских и маркетиншких кампања у складу са својим циљевима;
 • организовање редовних и периодичних истраживања појава у друштву (анкете, панел узорци и др.), самостално или у сарадњи са специјализованим агенцијама;
 • хуманитарне и друге добротворне акције и афирмација друштвене солидарности;
 • сарадња са другим организацијама, удружењима грађана и невладиним организацијама;
 • учешће у другим облицима непосредног изјашњавања грађана.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Назив је: ТОЛЕРАНЦИЈА Србије

Скраћени назив је: ТОЛЕРАНЦИЈА

Назив на енглеском језику је: Tolerance of Serbia

Седиште ТОЛЕРАНЦИЈЕ налази се у Београду

ТОЛЕРАНЦИЈА своју делатност остварује на територији Републике Србије.

ТОЛЕРАНЦИЈА може имати општинске/градске одборе, који уз скраћени назив могу да употребљавају и додатак из кога се види да је општински/градски одбор основан по територијалном принципу.

Општински и градски одбори немају статус правног лица.

 

СИМБОЛИ И ПЕЧАТ

Члан 5.

ТОЛЕРАНЦИЈА има своје симболе: знак, заставу и печат.

ТОЛЕРАНЦИЈА има свој знак следећег изгледа: у центру круга на белој површини, чија је кружница наранџасте боје, налазе се две шаке (једна наранџасте и друга беле боје) које се рукују.

ТОЛЕРАНЦИЈА има своју заставу следећег изгледа: На средини површине која је наранџасте боје налази се знак ТОЛЕРАНЦИЈЕ, изнад знака се налази назив ТОЛЕРАНЦИЈА, а испод знака је исписано Србије.

ТОЛЕРАНЦИЈА има печат кружног облика на коме је по ободу исписано: ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, Београд, а у средини печата је аплицирани знак ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

ИНДИВИДУАЛНО ЧЛАНСТВО

Члан 6.

ТОЛЕРАНЦИЈА може имати индивидуалне и колективне чланове.

Индивидуални члан ТОЛЕРАНЦИЈЕ може бити сваки пунолетни и радно способни грађанин Републике Србије који прихвата програмска опредељења и Статут ТОЛЕРАНЦИЈЕ, и делује на њиховим остварењима.

Чланство у Толеранцији је добровољно и слободно.

О учлањењу и престанку чланства одлучује општински/градски одбор.

Против одлуке општинског/градског одбора о одбијању пријема у чланство ТОЛЕРАНЦИЈЕ, односно о искључењу, може се у року од 30 дана поднети приговор Председништву ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Одлука Председништва је коначна.

Председништво може, у случајевима од изузетног значаја за Толеранцију, донети одлуку о директном учлањењу и престанку чланства у Толеранцији.

Чланом ТОЛЕРАНЦИЈЕ се постаје потписивањем приступнице и уписом у јединствену базу података ТОЛЕРАНЦИЈЕ (регистар чланова ТОЛЕРАНЦИЈЕ).

Евиденцију чланова воде органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Права члана:

 • равноправно са другим члановима учествује у формулисању и остваривању циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • има неотуђиво право да бира и буде биран у органе ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • непосредно или преко својих изабраних и делегираних представника учествује у одлучивању на свим нивоима рада и организовања ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • има право да буде благовремено и потпуно информисан о свим питањима рада ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Дужности члана:

 • прихвата Статут, начела, циљеве, програмска документа и одлуке надлежних органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • залаже се да својим радом и личним примером афирмише и развија вредности које промовише ТОЛЕРАНЦИЈА;
 • доприноси, својом активношћу, у остваривању циљева и угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • редовно измирује чланарину.

 

Индивидуално чланство престаје:

 • иступањем (давањем писане или електронске изјаве надлежном општинском/градском одбору);
 • искључењем због непоштовања одредби Статута;
 • искључењем због нарушавања угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • смрћу.

 

КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО

Члан 7.

Колективни члан ТОЛЕРАНЦИЈЕ може бити свака организација, покрет, савез удружења и удружење грађана под условом да њихови Статути, односно одговарајући документи и њихови циљеви, нису у супротности са програмским циљевима ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Одлуку о пријему колективног члана у чланство, и о његовом престанку чланства, доноси Председништво у року од 30 дана од дана подношења пријаве за учлањење у Толеранцију и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Са сваким колективним чланом потписује се споразум којим се утврђују посебна међусобна права и обавезе, који се закључује на основу одлуке Председништва ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Председништво може донети одлуку, на предлог председника, да именује представника колективног члана за неку од функција у органима ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Колективно чланство престаје: 

 • иступањем (давањем писане или електронске изјаве Председништву); 
 • искључењем због непоштовања одредби Статута и нарушавања угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због дужег неиспуњавања обавеза из Споразума којим се утврђују посебна међусобна права и обавезе.

 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 8.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ доносе одлуке на седницама којима присуствује већина чланова, а за предлог одлуке се изјасни већина присутних.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ одлуке доносе јавним гласањем.

Орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем.

У случајевима подједнаког броја гласова у органима ТОЛЕРАНЦИЈЕ глас председника је одлучујући.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 9.

Рад и деловање ТОЛЕРАНЦИЈЕ је јаван.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Јавност рада и деловања органа и чланства ТОЛЕРАНЦИЈЕ остварује се на јавним скуповима, трибинама и учествовањем на округлим столовима, као и путем саопштења за јавност, штампаних и електронских медија, или на други примерен начин.

 

ОРГАНИ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Члан 10.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ су:

 • Скупштина;
 • Председништво;
 • Надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 11.

Скупштина је највиши орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Председник сазива и председава Скупштином.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.  

Скупштину чине:

 • чланови Председништва;
 • чланови Надзорног одбора;
 • председници општинских и градских одбора;
 • делегати.

О броју и начину избора делегата Скупштине одлуку доноси Председништво ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Скупштина:

 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • доноси план и програм рада;
 • бира и разрешава чланове Председништва;
 • бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
 • разматра и усваја извештај Председништва;
 • разматра и усваја извештај Надзорног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • доноси одлуку о висини чланарине;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада.

Мандат изабраних чланова Председништва траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 12.

Председништво је извршни орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Председништво се стара о спровођењу циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ који су утврђени овим Статутом.

Председништво има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Председништво из реда својих чланова бира председника, потпредседника и секретара.

Председник представља, заступа и руководи радом и деловањем ТОЛЕРАНЦИЈЕ у целини.

Председник сазива и председава Скупштином и Председништвом.

Потпредседник помажу председнику у обављању његових послова.

Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника, заступа и представља Толеранцију.

Секретар организује и координира рад, и помаже председнику и потпредседнику у сазивању седница, ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Чланови Председништва, по потреби и на предлог председника, могу бити и најмање два председника општинских/градских одбора.

Председништво:

 • спроводи одлуке Скупштине;
 • утврђује, у складу са скупштинским одлукама, политику између две седнице Скупштине;
 • организује редовно обављање делатности Толеранције;
 • предлаже измене и допуне Статута и Програма;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • бира и разрешава председнике општинских/градских одбора за чланове Председништва;
 • доноси одлуке о оснивању и распуштању општинских и градских одбора;
 • бира поверенике општинских и градских одбора;
 • бира председнике и чланове општинских одбора;
 • бира председнике, потпредседнике и чланове градских одбора;
 • доноси одлуке о оснивању и распуштању окружних, регионалних и покрајинских одбора;
 • бира председнике/поверенике окружних, регионалних и покрајинских одбора;
 • доноси одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима;
 • доноси одлуку о савезима и коалицијама на свим нивоима;
 • утврђује листе кандидата за посланике и одборнике на свим нивоима;
 • одлучује о оснивању или приступању посланичком и одборничком клубу;
 • утврђује листе кандидата за јавне функције на свим нивоима;
 • контролише рад носиоца јавних функција и одлучује и њиховој одговорности;
 • одлучује по приговору због одбијања у чланство и искључење из чланства;
 • доноси финансијске одлуке;
 • води централну евиденцију чланова;
 • осигурава јавност рада, обезбеђује информисање чланова;
 • води рачуна о медијском представљању;
 • доноси одлуке о оснивању и распуштању ресорних одбора;
 • бира председнике и чланове ресорних одбора;
 • доноси одлуку о образовању, координира рад и бира и разрешава председнике и чланове свих других облика организовања у Толеранцији.

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву Председника.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање ТОЛЕРАНЦИЈЕ и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА

Члан 14.

ТОЛЕРАНЦИЈА прибавља средства за рад и функционисање: од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, конкурисањем за  добијање пројеката код државних органа или фондација и на други законом дозвољен начин.

Скупштина одређује износ чланарине за сваку календарску годину.

Средства ТОЛЕРАНЦИЈЕ се могу користити само на основу финансијских планова усвојених у оквиру плана и програма.

За финансијске обавезе ТОЛЕРАНЦИЈА одговара сопственом имовином.

 

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 15.

ТОЛЕРАНЦИЈА престаје са радом одлуком Скупштине двотрећинском већином, када престану услови за остваривање циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Одлуком о престанку рада истовремено се решава о поступању са имовином којом је располагала ТОЛЕРАНЦИЈА.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 16.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Београд, 9. јун 2019.године

                                                                                                                                Председавајући Скупштине Савеза удружења

                                                                                                                                                         ТОЛЕРАНЦИЈА Србије

                                                                                                                                                      Јасминко Хаџисалиховић