Statut

 

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр.51/09), на Скупштини одржаној дана 22.10.2016. године у Београду, усвојен је

СТАТУТ ТОЛЕРАНЦИЈЕ СРБИЈЕ

Област деловања

Члан 1.

ТОЛЕРАНЦИЈА Србије (у даљем тексту: ТОЛЕРАНЦИЈА) је добровољни, невладин и непрофитан репрезентативни савез удружења основан на неодређено време који делује на основу програмских докумената, Статута и договорене политике,  ради остваривања циљева у области залагања за формирање савеза држава Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, у Савез Држава Југославије (СДЈ), као и у циљу афирмације и достизања вредности грађанског друштва, парламентарне  демократије, владавине права, социјалне правде, људских и мањинских права, грађанских слобода и равноправности.

Сви појмови у овом Статуту и другим документима ТОЛЕРАНЦИЈЕ наведени у мушком роду односе се на истоветне појмове у женском роду.

 

Циљеви

Члан 2.

Циљеви ТОЛЕРАНЦИЈЕ су:

 • формирање савеза држава Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, које има пуно историјско оправдање као заједничка држава потпуно равноправних држава и народа, у Савез Држава Југославије (СДЈ);
 • поштовање достојанства човека, права и слобода без обзира на његову верску, расну и националну припадност, пол, политичко уверење, социјално стање и сексуално опредељење;
 • поштовање заштите свих људских права и слобода која проистичу из докумената УН и европских докумената.
 • заштита права националних мањина и адекватна заступљеност у државним органима;
 • остваривање и заштита демократског, политичког и правног поретка у држави, владавина права, социјалне правде, солидарности и социјалне сигурности, слободе и демократије;
 • афирмација толеранције, антифашизма и борба против деструкције сваке врсте;
 • заштита права и положаја запослених, сарадња са синдикатима и поштовање колективних уговора;
 • афирмација права и слобода запостављених и обесправљених појединаца, друштвених група и слојева;
 • побољшање положаја особа са инвалидитетом;
 • посебна друштвена брига о деци и младима, старим особама и женама;
 • заштита права на бесплатну здравствену и социјалну заштиту, бесплатно образовање, права на рад и хумане услове рада, права на пензије, породична и својинска права;
 • афирмација равноправности полова;
 • заштита и унапређење положаја породице;
 • значајније место у друштву за науку, образовање, културу и спорт;
 • проглашење пољопривреде и туризма стратешким привредним гранама и веће издвајање из буџета Републике Србије за њихов развој;
 • доследно спровођење забране узгоја и промета генетско модификованих организама, тј. поштовање важећег Закона о ГМО („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009);
 • одговоран приступ животној средини и природи, а посебно заштити вода;
 • поштовање Закона о добробити животиња и спровођење програма којима се могу решити проблеми напуштених животиња.

 

Остваривање програмских циљева

Члан 3.

Облици и методе деловања ТОЛЕРАНЦИЈЕ су:

 • реализација конкретних програма;
 • покретање грађанских иницијатива;
 • самостално или у сарадњи са другим организацијама организује стручне скупове, семинаре, трибине, радионице и др.;
 • деловање у јавном животу и сопствено издаваштво;
 • спровођење различитих медијских и маркетиншких кампања у складу са својим циљевима;
 • организовање редовних и периодичних истраживања појава у друштву (анкете, панел узорци и др.), самостално или у сарадњи са специјализованим агенцијама;
 • учешће у другим облицима непосредног изјашњавања грађана;
 • сарадња са удружењима грађана и невладиним организацијама;
 • хуманитарне и друге добротворне акције и афирмација друштвене солидарности;
 • учешће на изборима и вођење предизборне кампање.

 

Назив и седиште

Члан 4.

Назив је: ТОЛЕРАНЦИЈА Србије

Скраћени назив је: ТОЛЕРАНЦИЈА

Назив на енглеском језику је: TOLERANCE OF SERBIA

Седиште ТОЛЕРАНЦИЈЕ налази се у Београду.

ТОЛЕРАНЦИЈА своју делатност остварује на територији Републике Србије

 

Симболи и печат

Члан 5.

ТОЛЕРАНЦИЈА има своје симболе (знак и заставу) и печат.

ТОЛЕРАНЦИЈА има свој знак следећег изгледа: у центру круга на белој површини, чија је кружница наранџасте боје, налазе се две шаке – једна наранџасте и друга беле боје, које се рукују.

ТОЛЕРАНЦИЈА има своју заставу следећег изгледа: На средини површине која је наранџасте боје налази се знак ТОЛЕРАНЦИЈЕ, изнад знака се налази назив ТОЛЕРАНЦИЈА, а испод знака је исписано Србије.

ТОЛЕРАНЦИЈА има печат кружног облика на коме је по ободу исписано: ТОЛЕРАНЦИЈА Србије, Београд, а у средини печата је аплицирани знак ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Чланство

Члан 6.

ТОЛЕРАНЦИЈА може имати индивидуалне и колективне чланове.

Индивидуални члан ТОЛЕРАНЦИЈЕ може бити сваки пунолетни и радно способни грађанин Републике Србије који прихвата програмска опредељења и Статут ТОЛЕРАНЦИЈЕ, и делује на њиховим остварењима. Чланство у ТОЛЕРАНЦИЈИ је добровољно и слободно.

О учлањењу и престанку чланства одлучује општински/градски одбор.

Против одлуке општинског/градског одбора о одбијању пријема у чланство ТОЛЕРАНЦИЈЕ, односно о искључењу, може се у року од 30 дана поднети приговор Председништву ТОЛЕРАНЦИЈЕ. Одлука Председништва је коначна.

Чланом ТОЛЕРАНЦИЈЕ се постаје потписивањем приступнице и уписом у јединствену базу података ТОЛЕРАНЦИЈЕ (Регистар чланова ТОЛЕРАНЦИЈЕ). Евиденцију чланова воде органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Члан 7.

Колективни члан ТОЛЕРАНЦИЈЕ може бити свака организација, покрет, савез удружења и удружење грађана под условом да њихови Статути, односно одговарајући документи и њихови циљеви, нису у супротности са програмским циљевима ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Одлуку о пријему колективног члана у чланство и о његовом престанку чланства доноси Председништво у року од 30 дана од дана подношења пријаве за учлањење у ТОЛЕРАНЦИЈУ, и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Са сваким колективним чланом потписује се споразум којим се утврђују посебна међусобна права и обавезе, који се закључује на основу одлуке Председништва ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Права и дужности чланства

Члан 8.

Права члана:

 • равноправно са другим члановима учествује у формулисању и остваривању циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • има неотуђиво право да бира и буде биран у органе ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • непосредно или преко својих изабраних и делегираних представника учествује у одлучивању на свим нивоима рада и организовања ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • има право да буде благовремено и потпуно информисан о свим питањима рада ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Дужности члана:

 • прихвата Статут, начела, циљеве, програмска документа и одлуке надлежних органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • залаже се да својим радом и личним примером афирмише и развија вредности које промовише ТОЛЕРАНЦИЈА, активно доприносећи остваривању циљева и угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • редовно измирује чланарину.

 

Престанак чланства

Члан 9.

Индивидуално чланство престаје:

 • иступањем (давањем писане или електронске изјаве надлежном општинском/градском одбору);
 • искључењем због непоштовања одредби Статута и нарушавања угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • смрћу.

 

Члан 10.

Колективно чланство престаје:

 • иступањем (давањем писане или електронске изјаве Председништву);
 • искључењем због непоштовања одредби Статута и нарушавања угледа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • искључењем због дужег неиспуњавања обавеза из Споразума којим се утврђују посебна међусобна права и обавезе.

 

 Доношење одлука

Члан 11.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ доносе одлуке на седницама којима присуствује већина чланова, а за предлог одлуке се изјасни већина присутних.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ одлуке доносе јавним гласањем. Орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

ОРГАНИ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Члан 12.

Органи ТОЛЕРАНЦИЈЕ су:

 • Скупштина;
 • Управни одбор;
 • Председништво;
 • Председник;
 • Потпредседници;
 • Надзорни одбор.

 

СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштина је највиши орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Одлуку о сазивању Скупштине доноси Председник или се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

 Члан 14.

Скупштину ТОЛЕРАНЦИЈЕ чине:

 • изабрани чланови Управног одбора;
 • председник;
 • потпредседници;
 • чланови Председништва;
 • председник и чланови Надзорног одбора;
 • председници регионалних, градских и општинских одбора;
 • делегати Форума младих и Форума жена;
 • делегати регионалних, градских и општинских одбора.

Одлуку о броју и начину избора делегата регионалних, градских и општинских одбора Скупштине, као и Форума младих и Форума жена, доноси Управни одбор. 

 

Надлежност Скупштине

Члан 15.

Скупштина:

 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • доноси Програм, као и измене и допуне Програма;
 • бира и разрешава 29 чланова Управног одбора;
 • бира и разрешава Председника;
 • бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора;
 • разматра и усваја извештаје о раду Председника, Управног одбора и Надзорног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план;
 • доноси одлуку о висини чланарине;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада;
 • одлучује о сарадњи или приступању другим организацијама и удружењима у земљи и иностранству;
 • на предлог Управног одбора одлучује о оснивању странке или неког другог облика рада и организовања.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 16.

Управни одбор, у сталном саставу, је највиши орган одлучивања у периоду између две Скупштине и чине га чланови по функцији и чланови које бира Скупштина.

Чланови Управног одбора у сталном саставу, по функцији, су:

 • председник;
 • потпредседници;
 • чланови Председништва;
 • председник Надзорног одбора;
 • председник Форума младих;
 • председница Форума жена;
 • председници регионалних одбора.

Скупштина бира и опозива 29 чланова Управног одбора у сталном саставу. Управни одбор може да изабере новог члана у стални састав Управног одбора, на предлог Председништва, а одлука се доноси већином гласова присутних чланова. На овај начин укупан број новоизабраних чланова на може бити већи од укупног броја чланова сталног састава Управног одбора.

Попуњавање члановима Управног одбора може се обавити у више наврата. До попуне Управног одбора са пуним бројем чланова у сталном саставу, Управни одбор пуноважно одлучује са тренутним бројем чланова, тако да се кворум за рад утврђује на основу тог тренутног броја чланова.

Надлежност Управног одбора

Члан 17.

Управни одбор:

 • спроводи одлуке Скупштине;
 • утврђује, у складу са скупштинским одлукама, политику између две седнице Скупштине;
 • предлаже Скупштини измене и допуне Статута и Програма;
 • предлаже Скупштини кандидата за Председника;
 • разматра и усваја извештај Председника о раду између два заседања Управног одбора;
 • на предлог Председника бира и разрешава Потпредседнике;
 • бира пет чланова сталног састава за чланове Председништва;
 • верификује састав Председништва;
 • бира новог члана у сталном саставу Управног одбора, на предлог Председништва;
 • доноси одлуку о учешћу на изборима;
 • доноси одлуку о савезима и коалицијама на републичком нивоу;
 • усваја Изборни програм, именује Изборни штаб и анализира и оцењује резултате избора;
 • обезбеђује информисање чланова;
 • осигурава јавност рада;
 • иницира сарадњу или приступање другим организацијама и удружењима у земљи и иностранству;
 • предлаже Скупштини оснивање странке или неког другог облика рада и организовања.

 

Члан 18.

Управним одбором председава Председник ТОЛЕРАНЦИЈЕ, а у случају његове одсутности један од Потпредседник кога овласти Председник. Управни одбор сазива Председник ТОЛЕРАНЦИЈЕ, самоиницијативно или на предлог Председништва, а обавезно се сазива и на предлог трећине чланова сталног састава Управног одбора. Најмање једанпут у три месеци Управни одбор разматра остваривање Програма ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Члан 19.

Поред сталног састава, Управни одбор има и проширени састав. Проширени састав чине председници градских и општинских одбора, као и председници ресорних одбора, савета, радних тела, комисија и свих других облика организовања унутар ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Председник ТОЛЕРАНЦИЈЕ, у зависности од питања о којима се расправља, одлучује о томе да ли ће сазвати Управни одбор у сталном или у проширеном саставу.

 

Председништво

Члан 20.

Председништво је политичко – оперативни орган ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Председништво, по правилу, чине:

 • председник;
 • потпредседници;
 • пет изабраних чланова Управног одбора
 • председник Форума младих;
 • председница Форума жена;
 • чланови на предлог Председника ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Број чланова Председништва, на предлог Председника, утврђује Управни одбор, и тај број се може мењати у складу са развојем и потребама ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Председник врши допуну чланова Председништва до пуног састава Председништва ТОЛЕРАНЦИЈЕ, коју верификује Управни одбор.

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву Председника ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Надлежност Председништва

Члан 21.

Председништво:

 • непосредно руководи радом ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • спроводи одлуке Управног одбора,
 • припрема седнице Управног одбора, припрема и предлаже акте за усвајање на Управном одбору;
 • одлучује по приговору због одбијања у чланство, као и по жалби о искључењу из чланства;
 • доноси одлуке о оснивању и распуштању регионалних, градских и општинских одбора;
 • именује председника регионалног одбора;
 • предлаже председнике општинских и градских одбора;
 • доноси одлуку о образовању, координира рад и бира и разрешава председнике и потпредседнике Форума младих и Форума жена;
 • доноси одлуку о образовању, координира рад и бира и разрешава председнике ресорних одбора, савета, радних тела, комисија и свих других облика организовања;
 • утврђује кандидате за посланике у Скупштини РС и Скупштини АП, и верификује њихов избор;
 • предлаже Управном одбору савезе и коалиције на републичком нивоу;
 • доноси одлуку о ступању у изборне коалиције и савезе на локалном и покрајинском нивоу;
 • потврђује листе кандидата за одборнике;
 • одлучује о оснивању или приступању посланичком и одборничком клубу;
 • контролише рад носиоца јавних функција и одлучује и њиховој одговорности.

 

Председник

Члан 22.

Председник ТОЛЕРАНЦИЈЕ:

 • Представља и заступа ТОЛЕРАНЦИЈУ;
 • Сазива и председава Скупштином и Управним одбором, што је искључива надлежност председника или потпредседника кога овласти председник;
 • Руководи радом Председништва и деловањем ТОЛЕРАНЦИЈЕ у целини;
 • Подноси извештај Скупштини и Управном одбору о раду ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • Предлаже Управном одбору потпредседнике ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • Делегира задужења потпредседницима;
 • Предлаже Председништву кандидате за посланике у Скупштини РС и Скупштини АП;
 • Предлаже Управном одбору Изборни програм и председника Изборног штаба;
 • Предлаже Председништву председника регионалног одбора;
 • Именује чланове Председништва до пуног броја чланова;
 • Одлучује о кандидатима за одборнике у случају неслагања општинских/градских одбора и Председништва;
 • Предлаже Председништву кандидате за носиоце јавних функција на републичком и покрајинском нивоу;
 • Именује портпарола и води рачуна о медијском представљању ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

Члан 23.

За свој рад Председник је одговоран Скупштини која га може опозвати. Предлог за опозив може поднети једна половина чланова Скупштине ТОЛЕРАНЦИЈЕ или две трећине чланова у проширеном саставу Управног одбора. Председник ТОЛЕРАНЦИЈЕ је опозван уколико се за опозив изјасни две трећине укупног броја чланова Скупштине.

 

Потпредседници

Члан 24.

Потпредседнике бира Управни одбор, на предлог Председника ТОЛЕРАНЦИЈЕ. Потпредседници  врше послове које им повери Председник, и могу бити задужени за поједине области деловања или за одређене територијалне јединице. ТОЛЕРАНЦИЈА има од једног до три потпредседника.

 

Надзорни одбор

Члан 25.

Надзорни одбор има председника и два члана које бира Скупштина.

Председник  Надзорног одбора мора бити дипломирани економисти.

Мандат Надзорног одбора траје четири године.

Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Надзорни одбор извештај о свом раду подноси Скупштини ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

 

ЛОКАЛНИ ОРГАНИ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Члан 26.

ТОЛЕРАНЦИЈА је организована на територијалном и функционалном принципу. Територијалну организацију чине општинске, градске и регионалне организације.

Територијалном организацијом руководи одговарајући одбор. Председништво доноси одлуку о оснивању  и распуштању општинских, градских и регионалних одбора.

 

Општинска организација

Члан 27.

Основна организациона јединица територијалног организовања ТОЛЕРАНЦИЈЕ је општински организација. Најмање  10  чланова може формирати  општинску организацију.

Општинска организација бира председника и најмање пет чланова сталног састава општинског одбора.

Општински одбор чине:

 • Председник Општинског одбора;
 • Чланови сталног састава Општинског одбора;
 • Одборници у Скупштини општине;
 • Носиоци највиших функција општинске власти.

 

Градска организација

Члан 28.

Две или више општинских организација могу формирати градску организацију, уколико Град у свом саставу има формиране градске општине.

Градску организацију може формирати најмање  15  чланова, уколико Град у свом саставу нема формиране градске општине.

Градска организација бира председника, потпредседника и најмање седам чланова сталног састава Градског одбора.

Градски одбор чине:

 • Председник Градског одбора;
 • Потпредседник Градског одбора;
 • Чланови сталног састава Градског одбора;
 • Председници општинских одбора са територије Града;
 • Одборници у Скупштини Града;
 • Одборници у градским Скупштинама општина;
 • Носиоци највиших функција општинских власти са територије Града;
 • Носиоци највиших функција градске власти.

 

Члан 29.

Општински/Градски одбор може да изабере новог члана у стални састав општинског/градског одбора, на предлог председника или чланова општинског/градског одбора, а одлука се доноси већином гласова присутних чланова. На овај начин укупан број новоизабраних чланова општинског/градског одбора може бити већи од укупног броја чланова сталног састава општинског/градског одбора.

 

Надлежности Општинског/Градског одбора

Члан 30.

Општински/Градски одбор:

 • Организује рад ТОЛЕРАНЦИЈЕ на својој територији;
 • Спроводи политику и одлуке органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ на својој територији;
 • Предлаже листу кандидата за одборнике у скупштини општине/града;
 • Утврђује листу чланова бирачких одбора;
 • Предлаже кандидате за чланове виших органа ТОЛЕРАНЦИЈЕ;
 • Предлаже кандидате за општинске/градске функције.

 

Регионални организација

Члан 31.

 

Рад Регионалне организације координира Регионални одбор.

Регионални одбор чине председници градских и општинских одбора са подручја региона.

Председника Регионалног одбора именује Председништво.

Председник Регионалног одбора не мора бити истовремено и председник Градског односно Општинског одбора.

Регионалне организације, које се могу основати,  ради брже и ефикасније координације су:

 • Западна – за територију Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског округа;
 • Централна – за територију Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа;
 • Источна – за територију Борског, Зајечарског и Браничевског округа;
 • Јужна – за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа;
 • Војводина – за територију АП Војводина;
 • Београд – за територију Града Београда.

 

Остваривање јавности рада

Члан 32.

Рад и деловање ТОЛЕРАНЦИЈЕ је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима ТОЛЕРАНЦИЈЕ. Јавност рада и деловања органа и чланства ТОЛЕРАНЦИЈЕ остварује се на јавним скуповима, трибинама и учествовањем на округлим столовима, као и путем саопштења за јавност, штампаних и електронских медија, или на други примерен начин.

 

Члан 33.

Ради остваривања својих циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ може успоставити сарадњу са другим удружењима, савезима удружења, организацијама и појединцима у земљи и иностранству. ТОЛЕРАНЦИЈА може, када се за то створе законски и други услови а у складу са Статутом, донети одлуку о прерастању у политичку странку.

 Начин стицања средстава

Члан 34.

ТОЛЕРАНЦИЈА прибавља средства за рад и функционисање: од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, конкурисањем за  добијање пројеката код државних органа или фондација и на други законом дозвољен начин. Скупштина одређује износ чланарине за сваку календарску годину. Средства ТОЛЕРАНЦИЈЕ се могу користити само на основу финансијских планова усвојених у оквиру плана и програма. За финансијске обавезе ТОЛЕРАНЦИЈА одговара сопственом имовином.

Престанак рада

Члан 35.

ТОЛЕРАНЦИЈА престаје са радом одлуком Скупштине двотрећинском већином, када престану услови за остваривање циљева ТОЛЕРАНЦИЈЕ, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Одлуком о престанку рада истовремено се решава о поступању са имовином којом је располагала ТОЛЕРЕРАНЦИЈА.

Члан 36.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 37.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини ТОЛЕРАНЦИЈЕ.

Усвојен на Скупштини 22.10.2016. године