SJEDINJENE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE!

Politika dobrih odnosa, međusobnog uvažavanja, ravnopravnosti i saradnje u međunarodnoj zajednici, cilj je naše spoljne politike . To se posebno odnosi na države i narode u neposrednom okruženju, posebno na one sa kojima je Republika Srbija nekada činila zajedničku državu. Sa jugoslovenskim državama i nacijama nameravamo da obnavljamo i jačamo obostrano poverenje i svestranu saradnju. Povezivaćemo se sa sličnim, prošlosti svesnim i budućnosti okrenutim, političkim organizacijama u jugoslovenskim državama, a našim političkim delovanjem podsticaćemo najbliže međudržavne veze i stvarati uslove za intenziviranje ekonomske saradnje, uspostavljanje zajedničkog kulturnog i sportskog prostora. Rešavaćemo međusobne probleme mirnim putem, i uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih jugoslovenskih država, što je preduslov suštinskoj normalizaciji života i boljoj međunarodnoj poziciji naših zemalja.

Sjedinjene Jugoslovenske Države (SJD), kao savez država koji bi činile Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija, sa sledećim zajedničkim funkcijama: spoljna politika, vojska, monetarni sistem i jedinstveno tržište, je dugoročni cilj Tolerancije Srbije. Naravno, SJD koju bi činile pobrojane države bi bio samo početni nukleus, eventualnog, ujedinjena svih jugoslovenskih nacija jer smatramo da je optimalna jugoslavenska zajednica ona koja obuhvata svih šest država i sve nacije koje su inicijalno konstituisali takvu zajednicu. To, naravno, konkretno znači da SDJ mogu pristupiti, ukoliko njihovi narodi svojom slobodnom voljom odluče da žele da žive u zajedničkoj državi, Hrvatska i Slovenija.