SCG Statut

На основу чл. 14. и 45. Закона о политичким странкама (″Службени Гласник Републике Србије″ број 36/2009 и 61/2015 – одлука УС), Скупштина СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА, на сједници одржаној дана 12. новембра 2016. године у Београду, усвојила је нови

С Т А Т У Т

СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА

 

I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

СТРАНКA ЦРНОГОРАЦА (у даљем тексту СЦГ)  је политичка странка у којој се остварују и заступају интереси Црногораца у Србији као и других народа, на начелима демократије и вриједностима које су у традицији црногорског народа, у складу са важећим законским прописима.

Овим Статутом СЦГ уређује и утврђује: свој назив, знак, сједиште, циљеве, начин информисања јавности, начела организовања и дјеловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смјењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад и дјеловање СЦГ.

Сви појмови у овом Статуту и другим документима СЦГ-а наведени у мушком роду односе се на истовјетне појмове у женском роду.

Програмски циљеви

Члан 2.

Своје програмско дјеловање СЦГ остварује политичком борбом за реализацију слиједећих програмских циљева:

 • очување, заштита и унапријеђење индивидуалних и колективних права Црногораца у Србији;
 • заступање и представљање интереса припадника Црногораца у Србији и свих грађана наше земље;
 • очување свијести о националној припадности и слободно исказивање својих националних опредјељења;
 • дјелотворно учешће Црногораца у јавном животу;
 • сарадња са матичном државом, а посебно са институцијама из просвјетно – културне дјелатности;
 • јачање сарадње и разумјевања између Црногораца и Срба и рад на изградњи заједничке будућности;
 • добре односе Црне Горе и Србије;
 • повезивање локалних самоуправа из Србије са локалним самоуправама из Црне Горе;
 • залагање за привредни и економски препород Републике Србије и неопходну привредну и економску сарадњу са Републиком Црном Гором;
 • формирање заједничке државе Србије и Црне Горе;
 • равноправност свих грађана без обзира на националну, вјерску и сваку другу припадност;
 • демократизација друштвеног и политичког живота и функционисање правне државе;
 • афирмација толеранције, антифашизма и борба против деструкције сваке врсте;
 • посебна друштвена брига о дјеци и младима, старим особама и женама;
 • афирмација равноправности полова;
 • заштита и унапријеђење положаја породице;
 • побољшање положаја особа са инвалидитетом;
 • унапријеђење здравства и социјалне заштите;
 • значајније мјесто у друштву за науку, образовање, културу и спорт;
 • социјална тржишна економија;
 • заштита и очување животне средине.

У остварењу програмских начела и циљева, СЦГ се користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламетарним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе.

Назив, сједиште, знак и печат, представљање и заступање

Члан 3.

СЦГ је политичка странка црногорске националне мањине у Србији.

Пун назив политичке странке је СТРАНКA ЦРНОГОРАЦА и исписује се ћириличним писмом.

Скраћени назив је СЦГ.

Сједиште СЦГ налази се у Београду.

СЦГ је правно лице уписано у регистар политичких странака, који се води у надлежном органу.

СЦГ у правном промету дјелује као једно правно лице.

СЦГ заступа Предсједник СЦГ.

Предсједник СЦГ може овластити друга лица да представљају и заступају СЦГ у складу са овим Статутом.

Члан 4.

СЦГ има свој знак, печат и заставу.

Знак  се састоји од двије карике, црвене и плаве боје, међусобно увезане.

Печат је округлог облика на коме је по ободу уписан назив странке у облику у ком је уписан у Регистар и седиште, а у средини печата је скраћени назив странке.

Печат организационих јединица по територијалном принципу садржи назив Странке и назив и мјесто организационих јединица по територијалном принципу.

Застава је правоугаоног облика, бијеле боје на којој се налази знак и поред њега скраћени назив СЦГ, док је испод исписан назив СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА црвене боје. Испис је дат словима ћириличног писма, а слова су златним уоквирена.

Јавност рада

Члан 5.

Рад и дјеловање СЦГ је јаван. Јавност рада остварује се објављивањем путем интернета оснивачког акта, личног имена заступника СЦГ, Програма и Статута СЦГ, као и других општих аката ако их надлежни орган СЦГ донесе. Јавност рада и дјеловање СЦГ се, такође, остварује на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичне интернет презентације СЦГ и на друге начине успостављајући односе и дјелујући на јавно мњење грађана, бирача, симпатизера и чланова СЦГ.

У циљу обавјештавања чланова и јавности о предузетим и планираним активностима, као и ради презентације изборног и другог програма СЦГ може издавати своја гласила, билтене и публикације.

II

ЧЛАНСТВО

Члан СЦГ

Члан 6.

Члан СЦГ може постати, под условима и на начин утврђен овим Статутом, сваки пунољетан и пословно способан држављанин Републике Србије, осим ако није на функцији која је неспојива са чланством у некој политичкој странци.

Чланство у СЦГ је добровољно и слободно. О учлањивању и престанку чланства одлучује општински/градски одбор.

Против одлуке општинског/градског одбора о одбијању пријема у чланство СЦГ, односно о искључењу, може се у року од 30 дана поднијети приговор Предсједништву СЦГ. Одлука Предсједништва је коначна.

Чланом СЦГ се постаје потписивањем приступнице и уписом у јединствену базу података СЦГ (Регистар чланова СЦГ)

Евиденцију чланова СЦГ воде органи СЦГ.

Централну евиденцију чланова води Предсједништво СЦГ.

Права и дужности чланства

Члан 7.

Права члана:

 • равноправно са другим члановима учествује у формулисању и остваривању циљева СЦГ;
 • има неотуђиво право да бира и буде биран у органе СЦГ;
 • непосрједно или преко својих изабраних и делегираних представника учествује у одлучивању на свим нивоима рада и организовања СЦГ;
 • има право да буде благовремено и потпуно информисан о свим питањима рада СЦГ.

Дужности члана:

 • прихвата начела, циљеве, Статут, Програмска документа као и одлуке надлежних органа СЦГ;
 • залаже се да својим радом и личним примјером афирмише и развија врједности које промовише СЦГ, активно доприносјећи остваривању циљева и угледа СЦГ;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима СЦГ;
 • редовно измирује чланарину.

 Престанак чланства

Члан 8.

Чланство престаје:

 • иступањем (давање писане изјаве надлежном општинском/градском одбору);
 • искључењем због непоштовања одредби Програма и Статута;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа СЦГ;
 • учлањењем у другу политичку странку;
 • кандидовањем на листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана без сагласности СЦГ;
 • смрћу.

 Евиденција чланства

Члан 9.

Регистар чланова СЦГ обавезно садржи: лично име, име једног родитеља, пребивалиште и адресу, ЈМБГ, број личне карте, датум учлањивања и датим престанка чланства.

Евиденција чланова се води у писаном облику као јединствена централна база података СЦГ и у електронском облику (Регистар чланова СЦГ).

 III

ЛОКАЛНИ ОРГАНИ 

Члан 10.

СЦГ је организована на територијалном принципу.

Територијалну организацију СЦГ чине општинске и градске организације.

Правилником о локалној организацији СЦГ ближе се дефинишу питања организације и дјеловања локалних органа.

Правилник о локалној организацији СЦГ доноси Предсједништво.

Општинска/Градска организација

Члан 11.

Органи општинске/градске организације су:

 • Скупштина општинске/градске организације;
 • Општински/Градски одбор;
 • Предсједник општинског/градског одбора.

 Скупштина Општинске/Градске организације

Члан 12.

Скупштина општинске/градске организације СЦГ је највиши орган локалне организације.

Скупштину општинске/градске организације чине сви чланови СЦГ који су у евиденцији општинске/градске организације.

Скупштина општинске/градске организације може бити редовна и ванредна.

Редовна скупштина је изборна и одржава се сваке четири године.

Ванредна скупштина може бити и изборна.

Редовна и ванредна скупштина се сазива одлуком општинског/градског одбора.

Скупштином предсједава предсједник општинског/градског одбора. Скупштину општинске/градске организације може сазвати и Предсједседништво СЦГ.

Скупштина општинске организације бира предсједника и најмање пет чланова сталног састава Општинског одбора.

Скупштина Градске организације бира предсједника, једног потпредсједника и најмање седам чланова сталног састава градског одбора.

Општински/Градски одбор

Члан 13.

Општински/Градски одбор чине:

 • Предсједник општинског/градског одбора;
 • Потпредсједник градског одбора;
 • Предсједници општинских одбора са територије града (за градски одбор);
 • Чланови сталног састава општинског/градског одбора;
 • Одборници у Скупштини општине/града;
 • Носиоци највиших функција општинске/градске власти.

 Надлежности Општинског/Градског одбора

Члан 14.

Општински/Градски одбор:

 • Организује рад СЦГ на својој територији;
 • Спроводи политику и одлуке органа СЦГ на својој територији;
 • Утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине/града;
 • Утврђује листу чланова бирачких одбора;
 • Предлаже кандидате за чланове виших органа СЦГ;
 • Предлаже кандидате за општинске/градске функције;
 • Доноси Пословник о раду.

Остале надлежности општинских/градских одбора уређује се Правилником о локалној организацији.

 IV

ОРГАНИ СЦГ

Члан 15.

Органи СЦГ су:

 • Скупштина;
 • Главни одбор;
 • Предсједништво;
 • Предсједник;
 • Потпредсједници;
 • Статутарна комисија;
 • Надзорни одбор.

Мандат свих органа СЦГ је четири године и може се обнављати. Чланови колективних органа СЦГ бирају се на четири године и могу се бирати поново.

Колективни органи СЦГ доносе одлуке на сједницама којима присуствује већина чланова, а за приједлог одлуке се изјасни већина присутних, осим у случајевима када овим Статутом није другачије одређено.

Органи СЦГ одлуке доносе јавним гласањем. Орган СЦГ може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем.

СКУПШТИНА

Члан 16.

Скупштина је највиши орган СЦГ.

Скупштина се сазива по потреби, а најмање једанпут у четири године.

Скупштина се може заказати и на захтјев најмање једне трећине чланова Скупштине.

Одлуку о сазивању Скупштине доноси Предсједник или Главни одбор.

 Члан 17.

Скупштину СЦГ чине:

 • Предсједник;
 • Потпредсједници;
 • Чланови Предсједништва;
 • Изабрани чланови Главног одбора;
 • Предјседник и чланови Статутарне комисије;
 • Предсједник и чланови Надзорног одбора;
 • Чланови СЦГ који имају највише функције у извршној и законодавној власти на републици/покрајини/граду/општини;
 • Предсједници градских/општинских одбора;
 • Делегати градских и општинских одбора.

Одлуку о броју и начину избора делегата доноси Главни одбор. Скупштина доноси пуноважне одлуке већином гласова присутних делегата. Гласање је тајно кад то Статут или Пословник о раду изричито предвиђају. Одлуке Скупштине обавезују све чланове СЦГ и њихове организације.

 Надлежност Скупштине

Члан 18.

Скупштина:

 • Доноси Програм и Статут, као и њихове измјене и допуне;
 • Утврђује политику СЦГ;
 • Доноси стратегије, декларације, резолуције и остала документа Скупштине;
 • Бира и разрешава предсједникаСЦГ;
 • Бира и разрешава 19 чланова Главног одбора;
 • Бира предсједника и чланове Статутарне комисије;
 • Бира предсједника и чланове Надзорног одбора;
 • Разматра и усваја извештаје о раду Предсједника, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора;
 • Доноси одлуку о чланству СЦГ у међународним политичким асоцијацијама и о удруживању СЦГ у шире политичке савезе у иностранству;
 • Доноси одлуку о спајању СЦГ са другим политичким странкама или организацијама у нову странку или другу организацију;
 • Доноси одлуку о престанку рада СЦГ;
 • Доноси Пословник о раду.

 ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 19.

Главни одбор је највиши орган одлучивања СЦГ у периоду између двије Скупштине и чине га чланови по функцији и чланови које бира Скупштина.

Чланови Главног одбора, по функцији, су:

 • Предсједник;
 • Потпредсједници;
 • Чланови Предсједништва;
 • Предсједник Статутарне комисије;
 • Предсједник Надзорног одбора;
 • Предсједници градских/општинских одбора,
 • Чланови СЦГ који имају највише функције у извршној и законодавној власти на републици/покрајини/граду/општини.

Скупштина бира и разрешава 19 чланова Главног одбора у сталном саставу.

Мандат чланова Главног одбора у сталном саставу траје четири године и могу се поново бирати на ту функцију.

Главни одбор може да изабере новог члана у стални састав Главног одбора, на предлог Предсједништва, а одлука се доноси већином гласова присутних чланова. На овај начин укупан број новоизабраних чланова не може бити већи од укупног броја чланова сталног састава Главног одбора.

Надлежност Главног одбора

Члан 20.

Главни одбор:

 • Спроводи одлуке Скупштине;
 • Утврђује, у складу са скупштинским одлукама, политику СЦГ између двије Скупштине;
 • Предлаже Скупштини измјене и допуне Програма и Статута;
 • Предлаже Скупштини кандидата за Предсједника;
 • Доноси одлуку о учешћу на изборима;
 • Доноси одлуку о савезима и коалицијама на републичком нивоу;
 • Усваја Изборни програм, именује Изборни штаб и анализира и оцењује резултате избора;
 • Бира и разрешава потпредсједнике;
 • Верификује састав Предсједништва;
 • Бира новог члана у сталном саставу Главног одбора, на предлог Предсједништва;
 • Разматра и усваја извештај предсједника о раду између два засједања Главног одбора;
 • Усваја финансијски план;
 • Разматра и усваја извештаје о финансијском пословању;
 • Доноси одлуку о висини чланарине;
 • Доноси Правилник о раду.

 Члан 21.

Главни одбор се састаје по потреби.

Главни одбор најмање једанпут годишње разматра остваривање Програма СЦГ.

Главни одбор сазива Предсједник СЦГ  или се сазива на приједлог Предсједништва.

Главни одбор се обавезно сазива и на приједлог трећине чланова Главног одбора.

 Предсједништво

Члан 22.

Предсједништво је политичко – оперативни орган СЦГ.

Предсједништво СЦГ, по правилу, чине:

 • Предсједник;
 • Потпредсједници;
 • Предсједник Статутарне комисије;
 • Предсједник Надзорног одбора;
 • Чланови СЦГ који имају највише функције у извршној и законодавној власти на републици/покрајини;
 • Чланови на приједлог ПредсједникаСЦГ.

Број чланова Предсједништва, на предлог Предсједника, утврђује Главни одбор, и тај број се може мјењати у складу са развојем и потребама СЦГ.

ПредсједникСЦГ врши допуну чланова Предсједништва СЦГ до пуног састава Предсједништва.

Седницама Предсједништва могу присуствовати и друга лица по позиву Предсједника СЦГ.

Надлежност Предсједништва

Члан 23.

Предсједништво:

 • Непосредно руководи радом СЦГ;
 • Спроводи одлуке Главног одбора;
 • Припрема сједнице Главног одбора, припрема и предлаже акте за усвајање на Главном одбору;
 • Утврђује кандидате за посланике у Скупштини Републике Србије и верификује њихов избор;
 • Утврђује кандидате за посланике у Скупштини АП и верификује њихов избор;
 • Предлаже Главном одбору савезе и коалиције на републичком нивоу;
 • Доноси одлуку о ступању у изборне коалиције и савезе на локалном и покрајинском нивоу;
 • Потврђује листе кандидата за одборнике;
 • Доноси одлуке о распуштању и оснивању општинских и градских одбора;
 • Води централну евиденцију чланова;
 • Одлучује о оснивању или приступању посланичком и одборничком клубу;
 • Контролише рад носиоца јавних функција и одлучује о њиховој одговорности;
 • Одлучује по приговору због одбијања пријема у чланство, као и по жалби о искључењу из чланства;
 • Доноси Правилник о локалној организацији;
 • Доноси Пословник о раду.

 Предсједник

Члан 24.

Мандат Предсједника траје четири године.

Предсједник СЦГ:

 • Представља и заступа СЦГ;
 • Руководи радом Предсједништва и дјеловањемСЦГ у целини;
 • Сазива и предсједава Скупштином и Главним одбором, што је искључива надлежност предсједника или потпредсједника кога овласти предсједник;
 • Подноси извештај Скупштини и Главном одбору о раду;
 • Предлаже Главном одбору потпредсједнике;
 • Делегира задужења потпредсједницима;
 • Предлаже кандидате за посланике;
 • Предлаже Главном одбору Изборни прогам и предсједника Изборног штаба;
 • Именује чланове Предсједништва до пуног броја чланова;
 • Одлучује о кандидатима за одборнике у случају неслагања општинских/градских одбора и Предсједништва;
 • Предлаже Предсједништву кандидате за носиоце јавних функција на републичком и покрајинском нивоу;
 • Именује портпарола и води рачуна о медијском представљању СЦГ.

 Члан 25.

За свој рад Предсједник је одговоран Скупштини која га може опозвати. Приједлог за опозив може поднијети једна половина чланова Скупштине СЦГ или двије трећине чланова Главног одбора. Предсједник СЦГ је опозван уколико се за опозив изјасни двије трећине укупног броја чланова Скупштине.

 Потпредсједници

Члан 26.

Потпредсједнике бира Главни одбор, на предлог ПредсједникаСЦГ.

Потпредсједници  врше послове које им повери ПредсједникСЦГ.

Потпредсједници могу бити задужени за поједине области дјеловања или за одређене територијалне јединице.

СЦГ има два потпредсједника.

Статутарна комисија

Члан 27.

Статутарна комисија има предсједника и два члана које бира Скупштина. Предсједник Статутарне комисије мора бити дипломирани правник. Мандат Статутарне комисије траје четири године. Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта СЦГ.  Статутарна комисија припрема приједлог измена и допуна Статута и других општих аката СЦГ. На захтев органа СЦГ, или по сопственој иницијативи, даје мишљење о усклађености одлука свих органа са Статутом СЦГ, изузев органа које бира Скупштина.  Статутарна комисија извјештај о свом раду подноси Скупштини СЦГ.

 Надзорни одбор

Члан 28.

Надзорни одбор има предсједника и два члана које бира Скупштина.  Предсједник  Надзорног одбора мора бити дипломирани економиста. Мандат Надзорног одбора траје четири године. Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање СЦГ.  Надзорни одбор извјештај о свом раду подноси Скупштини СЦГ.

V

УДРУЖИВАЊЕ И СПАЈАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Члан 29.

СЦГ се може удруживати у шире политичке савезе у земљи или иностранству при чему задржава свој правни субјективитет. Може се спојити и са другом или другим странкама које су уписане у Регистар, ради стварања нове политичке странке. Политичка странка која је настала спајањем уписује се у Регистар у оквиру законом предвиђених правила. Одлуку о удруживању и спајању доноси Скупштина јавним гласањем одлуком више од половине чланова Скупштине, на приједлог предсједника.

VI

ПРЕСТАНАК РАДА СЦГ

Члан 30.

Одлуку о престанку рада СЦГ доноси Скупштина СЦГ двотрећинском већином присутних чланова Скупштине СЦГ.

У случају забране рада СЦГ или доношења одлуке из става 1. овог члана одлуку о начину располагања имовином СЦГ доноси ПредсједникСЦГ.

Уколико нема услова за сазивање и одржавање Скупштине, одлуку доноси Главни одбор или Предсједништво јавним гласањем „за“ више од половине присутних чланова.

 

VII

ФИНАНСИРАЊЕ СЦГ

Члан 31.

Финансирање СЦГ ће се вршити у складу са Законом о финансирању политичких активности.

За остваривање циљева Програма и Статута, СЦГ се финансира из јавних и приватних извора и на други законом дозвољени начин.

Јавне изворе финансирања политичке активности чине новчана средства и услуге и добра која дају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Члан 32.

Финансирање СЦГ врши се преко текућег рачуна који СЦГ има код изабране пословне банке.

Финансирање се врши по принципу који омогућава јавно стицање прихода и увид у начин располагања приходима.

Члан 33.

Контролу законитог и наменског коришћења средстава врши Надзорни одбор.

Вођење финансијског пословања обављаће лице изабрано од стране Предсједништва, а на приједлог предсједника. Оно ће бити одговорно за организацију и руковођење финансијским пословањем СЦГ и биће овлашћено за контакт са надлежним органима и агенцијама, у складу са законом.

То лице подноси интерне финансијске извештаје Главном одбору у складу са Правилником о финансијском пословању и другим општим актима, као и законом прописане екстерне извештаје надлежним органима. Са завршним рачуном за сваку годину упознаје се Скупштина, након чега завршни рачун постаје део интерне презентације СЦГ.

Налогодавац за коришћење финансијских средстава је приједседник СЦГ или лице које добије његово овлашћење.

 VIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Поступак за доношење Програма и Статута могу покренути Главни одбор и Предсједништво. Скупштина доноси Програм и Статут већином гласова присутних делегата. Измјене и допуне Програма и Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење, или у складу са одредбама овог Статута.

Сва питања која нису регулисана овим Статутом, Главни одбор ће регулисати преко аката и одлука у складу са законом и овим Статутом. Акте и одлуке које произилазе из овог Статута, органи СЦГ ће донети у року од три мјесеца од дана ступања на снагу.

 

Члан 35.

Статут ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                             СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА

Маријана Ивовић Вукотић