SCG Program

На основу чл. 13. и 45. Закона о политичким странкама (″Службени Гласник Републике Србије″ број 36/2009 и 61/2015 – одлука УС), Скупштина СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА, на сједници одржаној дана 12. новембра 2016. године у Београду, усвојила је нови

ПРОГРАМ

СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА

СТРАНКA ЦРНОГОРАЦА (у даљем тексту СЦГ)  је политичка странка у којој се остварују и заступају интереси Црногораца у Србији као и других народа, на начелима демократије и вриједностима које су у традицији црногорског народа, у складу са важећим законским прописима.

 • ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

Своје програмско дјеловање СЦГ остварује политичком борбом за реализацију слиједећих програмских циљева:

 • очување, заштита и унапријеђење индивидуалних и колективних права Црногораца у Србији;
 • заступање и представљање интереса припадника Црногораца у Србији и свих грађана наше земље;
 • очување свијести о националној припадности и слободно исказивање својих националних опредјељења;
 • дјелотворно учешће Црногораца у јавном животу;
 • сарадња са матичном државом, а посебно са институцијама из просвјетно – културне дјелатности;
 • јачање сарадње и разумјевања између Црногораца и Срба и рад на изградњи заједничке будућности;
 • добре односе Црне Горе и Србије;
 • повезивање локалних самоуправа из Србије са локалним самоуправама из Црне Горе;
 • залагање за привредни и економски препород Републике Србије и неопходну привредну и економску сарадњу са Републиком Црном Гором;
 • формирање заједничке државе Србије и Црне Горе;
 • равноправност свих грађана без обзира на националну, вјерску и сваку другу припадност;
 • демократизација друштвеног и политичког живота и функционисање правне државе;
 • афирмација толеранције, антифашизма и борба против деструкције сваке врсте;
 • посебна друштвена брига о дјеци и младима, старим особама и женама;
 • афирмација равноправности полова;
 • заштита и унапријеђење положаја породице;
 • побољшање положаја особа са инвалидитетом;
 • унапријеђење здравства и социјалне заштите;
 • значајније мјесто у друштву за науку, образовање, културу и спорт;
 • социјална тржишна економија;
 • заштита и очување животне средине;
 • поштовање Закона о добробити животиња и спровођење програма којима се могу решити проблеми напуштених животиња.

 

 • НАЧИН ДЈЕЛОВАЊА

СЦГ ће се за остваривање Програма служити искључиво демократским средствима. У фокусу политичког рада и дјеловања СЦГ ће бити јавно заступање интереса и потреба Црногораца и важних интереса цјелокупног друштва. СЦГ ће свој Програм реализовати придобијањем бирача, ширењем коалиционих могућности и радом у органима власти. СЦГ ће се за остваривање својих циљева борити дијалогом, договором и принципијелним компромисима са политичким представницима грађана и других народа.

 

 • ЦРНОГОРСКИ НАРОД У СРБИЈИ

СЦГ заступа став да  црногорски народ заједно са другим националним заједницама и народима своје националне и све друге интересе у потпуности остварује у самосталној, сувереној и међународно признатој држави Републици Србији. Припадници црногорског народа су у бројним историјским приликама исказали приврженост демократској Србији и заједништво са српским народом.

 

 • НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

СЦГ ће се залагати за развој Србије у правцу државе грађана, тј. државе која ће се темељити на владавини права, политичкој и правној једнакости свих својих грађана, без обзира на њихову националну, вјерску, расну, старосну, полну или другу припадност. СЦГ се бори за равноправност црногорског народа у Србији и његову пуну афирмацију националног идентитета, уз гарантовање и уважавање права другим националним заједницама. То подразумјева и адекватну и дјелотворно учешће Црногораца у јавном животу Србије.

СЦГ сматра да је за очување националног идентитета Црногораца у Србији од веома важног значаја и сарадња са матичном државом, а посебно са институцијама из просвјетно-културне дјелатности. Такође, добри односи Црне Горе и Србије су од виталног интереса за црногорску националну мањину у Србији. СЦГ потенцира на што ближим везама Црне Горе и Србије, имајући у виду повезаност, заједничка историјска искуства и бројност Црногораца у Србији, а прије свега у економској, културној, просвјетној, здравственој и другом сферама од интереса за наше двије пријатељске државе, до остварења коначног програмског циља којем тежимо, а то је формирање заједничке државе Србије и Црне Горе.

 

 • ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

СЦГ ће се залагати за заштиту права и слобода појединаца,  слободу јавног изражавања, право на слободу дјеловања, личну сигурност, штитићемо  достојанство сваког човјека, а поготово достојанство припадника Црногорског народа. Залагаћемо се  за слободу изражавања националне припадности, за слободу и сигурност јавног културног и политичког наступања, организовања и окупљања, за право неповредивости личне имовине и сва остала права и слободе дефининисане у одговарајућим свјетским и европским документима. СЦГ ће се залагати да Црногорке и Црногорци, као аутохтон народ, имају право на афирмацију и изражавање своје националне посебности, културе и заштиту своје аутентичности. СЦГ ће се залагати за адекватну заступљеност Црногораца и свих мањинских народа у оним институцијама система у којима могу тражити  и остварити  своја права у складу са свим међународним стандардима.

 

 • ДЕМОКРАТСКА ВЛАСТ

СЦГ се залаже за демократски изабрану власт, парламентарну демократију и дослиједну подјелу власти на законодавну, извршну и судску, са међусобном равнотежом и контролом. Власт мора да се врши у име и у интересу грађана. Представничка власт мора да унаприједи комуникацију са јавношћу и да дослиједније изражава њихову вољу и потребе. Залажемо се за дослиједно спровођење уставно загарантованих права о аутентичном представљању мањинских народа и других мањинских националних заједница у Народној скупштини Републике Србије и скупштинама локалних самоуправа. Компетентна, рационална и ефикасна јавна управа је од изузетне важности за грађане. Нужно је обезбиједити сразмјерно учешће припадника свих народа и мањина који живе у Србији у органима и службама јавне власти и тако омогућити њихов дјелотворни утицај на процес одлучивања.

 

 • ОБРАЗОВАЊЕ

СЦГ ће се залагати да свако има једнако право и услове на бесплатно образовање, које треба да је подједнако доступно свакоме према његовим способностима и жељама, и које неће бити умањене његовим социјално-економским положајем. СЦГ ће инсистирати да се у школским наставним програмима, у срединама гдје је знатан број црногорског становништва, остави простор и планирају садржаји који би били интересантни за црногорску популацију. СЦГ ће се такође залагати за адекватну кадровску заступљеност свих народа у Србији у њеном образовном систему и увијек ће се залагати за повећање средстава за образовање на свим нивоима у бруто друштвеном производу Србије.

 

 • ЗДРАВСТВО

СЦГ ће се залагати за  унапријеђење постојећег система превентивне здравствене заштите у Србији. Грађани имају право на основну превентивну здравствену заштититу и право на медицински третман без обзира на економски и социјални положај, без дискриминације и под једнаким условима. СЦГ ће се залагати за  бесплатну и загарантирану здравствену заштиту, али подржава и отварање приватних клиника и других видова приватне лијечничке праксе али не на штету јавних здравствених установа. СЦГ ће посебно инсистирати на укупном побољшању услова рада и повећање зарада здравствених радника.

 

 • ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Дубоко увјерени да српско друштво треба да води рачуна о специфичностима сваког дијела своје популације залагаћемо се за равноправан и недискриминаторски однос према особама са инвалидитетом. Само оно друштво у коме сви имају право на своју потрагу за срећом се може сматрати истински просперитетним. У складу са тим залагаћемо се за спровођење закона који ће у потпуности укључити особе са инвалидитетом у социјални и економски миље наше државе. СЦГ ће инсистирати на унапријеђивању логистичко-техничких услова за образовање и запошљавање особа са инвалидитетом, као и на поштовању нормативног оквира који ће омогућити несметан приступ, посебно јавним установама, популацији особа са инвалидитетом.

Особе са инвалидитетом су саставни дио нашег друштва, популација којој припадају сва људска права, и у том смислу морају бити у потпуности укључене у све друштвене процесе, како би се истински могле звати грађанкама и грађанима Србије.

 

 • ПОРОДИЦА И ЗАШТИТА ЖЕНЕ

СЦГ посебан значај придаје очувању породице као језгра моралних и етичких вриједности и најзначајнијег фактора у васпитању човјека. Држимо да је јака и стабилна породица темељ јаке и стабилне заједнице. Залажемо се да држава материјално помаже породице које подижу дјецу и, посебно, младе брачне парове у погледу рјешавања стамбених питања. Ово је један од предуслова повећања наталитета и афирмације породице.

СЦГ ће се снажно залагати за равноправни удио жена у свим сегментима живота, односно за апсолутну равнотежу међу половима. Залажемо се за посебну заштиту жена, мајки које су одгојиле троје и више дјеце и којима се требају омогућити квалитетна здравствена заштита, дјечји додаци, признање радног стажа и могућност остваривања пензија.

Посебну пажњу треба усмјерити на слиједеће:

 • праћење законодавства које се односи на бригу за дјецу предшколског узраста, школство и образовање, женско здравље, породично законодавство и запошљавање;
 • ревизију законодавства које се односи на насиље у породици и драстично пооштравање казни за све који врше насиље у породици и над женама;
 • грађанске и парламентарне иницијативе које се односе на женске интересе и права.

 

 • ДЈЕЦА И ОМЛАДИНА

СЦГ сматра да посебну пажњу треба посвјетити дјеци и омладини. Посебно ћемо се залагати за обезбјеђивање услова за здрав одгој школске дјеце и омладине, као и државно стипендирање надарених ученика и студената. Сматрамо да је веома важно укључивање у спортска друштва и удружења, која морају бити субвенционисана из државних и општинских фондова. Залагаћемо се и да се надареним младим људима који то желе, кроз државно стипендирање, омогући школовање на престижним образовним установама у иностранству, а да стечена знања користе у Србији, и да овдје добијају запослење, те да се заустави њихово досадашње исељавање.

 

 • КУЛТУРА И СПОРТ

СЦГ се залаже за афирмацију истинских културних вриједности као битног друштвеног садржаја и значајнију помоћ државе културним институцијама и ствараоцима. СЦГ ће се залагати за  заштититу и развитак  аутохтоне културе Црногорки и Црногораца ради очувања њиховог националног бића на територији Србије. СЦГ ће се залагати за јачање постојећих и стварање нових црногорских културних институција, као и за максималну могућу сарадњу са својом матичном домовином у овој области друштвеног живота.

СЦГ сматра да треба унапријеђивати рад спортских клубова и удружења која окупљају младе. Мислимо да треба више средстава издвајати за развој спорта и радити на пројектима кроз које се, из европских фондова, финансира одржавање и рад аматерских спортских клубова, а посебно у области масовног спорта и клубова који окупљају особе са инвалидитетом.

 

 • СОЦИЈАЛНА ТРЖИШНА ЕКОНОМИЈА

Грађење ефикасног и праведног друштва подразумијева адекватнију улогу државе у економији, која неће бити замјена за тржиште већ механизам за подстицање привредног раста и развоја и истицање социјалне и хумане димензије. За СЦГ је јака држава неопходан предуслов за отклањање несавршености тржишта, које може бити склоно девијацијама а чији резултат је богаћење једних на рачун већине осталих. Борба за социјалну правду и боље животе људи у промијењеним околностима се не води кориштењем старих државних инструмената, већ новом социјалном државом, која је више партнер, а мање управник. Таква држава се не бави искључиво послиједицама, већ брине унапријед и труди се да их спријечи. Умјесто оријентисаности искључиво на трансферне услуге у смислу социјалних давања, она инвестира у људе и њихове способности, у образовање, иновације и инфраструктуру.

 

 • ЕКОЛОГИЈА

Подржавамо развој еколошке културе и унапријеђење свијести о потреби веће примјене еколошких мјера и активности за заштиту човјекове околине и очувања здраве животне средине. Чланови СЦГ ће у својој средини бити активни чланови еколошког покрета и подржати његове акције и настојања у циљу очувања и заштите флоре и фауне, воде, здраве хране и сл.

 

 • ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА

Све животиње, као и свако живе биће, осећају бол, патњу, страх и стрес. Обавеза сваког лица је да брине о животињама, а нарочито о животињама чији опстанак зависи непосредно од њега. Дужност сваког грађанина јесте да спречи и пријави све облике злостављања животиња и угрожавања њиховог живота, здравља и добробити. Обавеза сваког лица које повреди животињу је да јој пружи помоћ, као и да обезбеди пружање помоћи од стране стручног лица. И морал и право обавезују човека да поштује добробит животиња и буде хуман према њима, а убијање и злостављање животиња представља кривично дело у великом броју држава, укључујући и Републику Србију.

 

 • САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРАНКАМА

Циљеве утврђене овим Програмом СЦГ ће остваривати у сарадњи са другим демократским снагама. У том смислу СЦГ се сматра дијелом демократске структуре, коју чине различите демократске странке, покрети, удружења и групе, невладин сектор, те бројни одбори за заштиту људских права и слобода.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СТРАНКЕ ЦРНОГОРАЦА

Маријана Ивовић Вукотић