Peticija za priznavanje prava Jugoslovena u Republici Srbiji

Pokret za TOleranciju je politička organizacija koja se zalaže za ukidanje diskriminatorskog odnosa, poštovanje ljudskih i manjinskih i priznavanje političkih prava Jugoslovenima kao pripadnicima nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Jugoslovena je po poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine bilo 23.303, što ih čini devetom po veličini manjinskom zajednicom u Srbiji. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu smoupravu je do sada, poštujući zakonsku obavezu i delujući afirmativno, priznalo 22 nacionalne manjine, i jedino je mišljenje (koje je pravno neobavezujuće) bili negativno na dopis Pokreta za Toleranciju kojim smo postavili pitanje:

Koji uslovi važe za Jugoslovene koji hoće da registruju partiju jugoslovenske nacionalne manjine, s obzirom da se prema poslednjem popisu Republičkog zavoda za statistiku Jugosloveni vode kao nacionalna manjina?

Negativnim mišljenjem kakvo su nam dostavili, na žalost, dovodi se u ozbiljnu sumnju stručnost i namere Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nepriznavanjem Jugoslovena kao pripadnika nacionalne manjine u Republici Srbiji resorno ministarstvo krši odredbe iz niza članova Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, odredbe iz niza članova Zakona o zabrani diskriminacije, člana 26 Zakona o ministarstvima, odredbe Deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina i Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina.

Ako se danas ne priznaju manjinska prava nacionalno deklarisanim Jugoslovenima ko će sutra biti sledeći na „spisku nepriznatih“ koji sastavljaju predstavnici izvršne vlasti protiv slobodno, masovno i javno izražene volje građana ove zemlje?

Nadamo se da ćete nam i vašim potpisima pomoći da ispravimo dosadašnji diskriminatorski odnos prema Jugoslovenima, zaštitimo njihova ljudska i manjinska prava i da im se dozvoli političko angažovanje kao pripadnicima nacionalne manjine.

Pridruži se. Potpiši peticiju!

http://www.peticije24.com/peticija_za_priznavanje_politikih_prava_jugoslovena