OSNOVAN OPŠTINSKI ODBOR POKRETA ZA TOLERANCIJU – ZVEZDARA

U maloj sali opštine Zvezdara je u utorak, 3.11.2015.godine, održan osnivački sastanak opštinskog odbora Pokreta za TOleranciju – Zvezdara na kome je za predsednicu izabrana Milica Krčmar, dipl.producent FDU, a za potpredsednicu Tamara Marjanović, apsolvent filološkog fakulteta – italijanski jezik.

“Čast mi je i zadovoljstvo što sam deo Pokreta za TOleranciju i što svi zajedno učestvujemo u ostvarivanju ciljeva trpeljivosti, solidarnosti, socijalne pravde i nadasve humanosti. Naglašavam humanaosti, obzirom da u današnje vreme preovlađuje isključivo sopstveni interes, dok su često ideali pravednijeg i ravnopravnijeg društva marginalizovani i potisnuti. U tom smislu, svako od nas se nekada u svom životu susreo sa netrpeljivošću od strane lokalne sredine, što zbog našeg socijalnog položaja, nacionalnosti, veroispovesti, boje kože, sistema verovanja. Nikada nisam bila član niti jedne stranke, ali me je Pokret za TOleranciju inspirisao da iskoristim sve svoje kreativne potencijale za sprovođenje definisanih ciljeva Pokreta”, istakla je Milica Krčmar, novoizabrana predsednica Opštinskog odbora Pokreta za TOleranciju – Zvezdara.

Govoreći o položaju žena u društvu Tamara Marjanović, potpredsednica Opštinskog odbora, je istakla da su „žene, iako je ravnopravnost garantovana Ustavom a Republika Srbija je potpisnica više međunarodnih konvencija i dokumenata kojima se garantuje ravnopravnost muškarca i žena i unapređenje ravnopravnosti polova, suočene sa stereotipima i predrasudama o svojoj ulozi u porodici i društvu, izložene su i nasilju u porodici koje često ne prijavljuju, rodnoj diskriminaciji na poslu, a stopa nezaposlenosti kod žena je veća nego kod muškaraca dok su plate žena u većini sektora niže“.

Jasminko Hadžisalihović, predsednik Pokreta za TOleranciju, je potsetio prisutne da je PZT uputio zahtev za mišljenje o mogućnosti registracije partije jugoslovenske nacionalne manjine i da smo dobili negativno mišljenje od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Iako je mišljenje pravno neobavezujuće, Hadžisalihović je rekao da „Pokret za TOleranciju podseća Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da negativno mišljenje, na žalost, dovodi u ozbiljnu sumnju kompetencije i namere ovog ministarstva. Nepriznavanjem Jugoslovena kao pripadnika nacionalne manjine u Republici Srbiji resorno ministarstvo krši odredbe iz niza članova Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, odredbe iz niza članova Zakona o zabrani diskriminacije, člana 26 Zakona o ministarstvima, odredbe Deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina i Okvirne konvencije Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina.“

Pokret za TOleranciju - Zvezdara
Pokret za TOleranciju – Zvezdara