FORMIRANA „KOALICIJA TOLERANCIJA“

Polazeći od sličnosti političkih programa, zajedničkih političkih ciljeva, stavova i dosadašnje saradnje, koja se odvijala u interesu svih strana, „TOLERANCIJA Srbije“ i „Vlaška narodna stranka“ su, u subotu 03.12.2016. godine u Boru, potpisale koalicioni sporazum kojim su uspostavili „Koaliciju TOLERANCIJA“.

„Koalicija TOLERANCIJA“ potvrđuje namere strana potpisnica da sarađuju i razvijaju odnose u svim oblastima koje su u interesu zaštite prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina i svih građana Republike Srbije, sa ciljem ostvarivanja svojih programskih načela, a posebno polazeći od potrebe ostvarivanja efikasne pravne države i zakona jednakog za sve.

„Koalicija TOLERANCIJA“ će posebnu pažnju posvetiti unapređenju saradnje koja podrazumeva naročito zalaganje:

• ZA sprečavanje bilo kakve diskriminacije na osnovu rasne, nacionalne, verske, starosne, polne ili druge pripadnosti;

• ZA poštene, fer i demokratske izbore na svim nivoima i borbu protiv nezakonitog uticaja na izbornu volju građana;

• ZA demokratsko društvo u kome nema ograničavanja slobode izražavanja političkih stavova i cenzure medija;

• ZA izgradnju svesti da su zaštita i unapređenje manjinskih prava potrebni kao dopuna boljem funkcionisanju društva i u interesu su države Srbije;

• Za maksimalno i jasno izuzimanje nacionalnih manjina iz eventualnih sporova između matične i domicilne države dotične nacionalne manjine;

• ZA depolitizaciju i prestanak mešanja većinskih partija u rad institucija, društvenih grupa i organizacija nacionalnih manjina;

• ZA borbu protiv svake vrste nasilja i za humanije i pravednije društvo;

• ZA pravedniji i odgovorniji odnos prema socijalno ugroženim kategorijama građana;

• ZA afirmaciju tolerancije, antifašizma i borbe protiv destrukcije svake vrste;

• ZA odgovoran pristup životnoj sredini i prirodi.

Članice „Koalicije TOLERANCIJA“ će razmatrati i druge oblike saradnje, uključujući i zajedničko učešće na predstojećim republičkim i lokalnim izborima kao građansko-manjinske liste.

„Koaliciji TOLERANCIJA“ poziva sve građanske i manjinske političke stranke, pokrete, organizacije i udruženja, kao i pojedince, da nam se pridruže.

Napominjemo da je TOLERANCIJA Srbije nastala potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom delevanju reprezentativnog saveza udruženja građanske orjentacije i dve registrovane političke stranke crnogorske i bošnjačke nacionalne manjine.

Koalicioni sporazum su ispred „TOLERANCIJE Srbije“ i „Vlaške narodne stranke“ potpisali predsednici, Jasminko Hadžisalihović i Predrag Balašević.