BGS Statut

СТАТУТ

БОШЊАЧКЕ ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ/BOŠNJAČKE GRAĐANSKE STRANKE

 

I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA (у даљем тексту БГС/BGS) је политичка странка слободно и добровољно удружених грађанки и грађана Републике Србије, чији је циљ да представља и заступа интереса бошњачке националне мањине и свих грађана наше земље, да унапређује права припадника бошњачке националне мањине у складу са Уставом, законом и међународним стандардима, као и да се залаже за поштовање људских права и слобода, владавину права, социјалну правду, солидарност, толеранцију и родну равноправност.

Овим Статутом БГС/BGS уређује и утврђује: свој назив, знак, сједиште, циљеве, начин информисања јавности, начела организовања и дјеловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смјењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад и дјеловање БГС/BGS.

Сви појмови у овом Статуту и другим документима БГС/BGS наведени у мушком роду односе се на истовјетне појмове у женском роду.

Програмски циљеви

Члан 2.

БГС/BGS дјелује ради остваривања  слједећих програмских циљева:

 • очување, заштита и унапређење индивидуалних и колективних права Бошњака у Републици Србији;
 • заступање и представљање интереса припадника бошњачке националне мањине и свих грађана наше земље;
 • адекватна заступљеност припадника бошњачке националне мањине у државним органима;
 • дјелотворно учешће Бошњака у јавном животу и институцијама система;
 • ширење међунационалног дијалога, јачање сарадње и разумјевања и рад на изградњи заједничке будућност између Бошњака и Срба на простору бивше Југославије, БиХ, Србије и Санџака;
 • изградња добрих односа Србије и Босне и Херцеговине;
 • активна сарадња са институцијама из просвјетно–културне дјелатности из Босне и Херцеговине;
 • залагање за неопходну привредну и економску сарадњу Србије и Босне и Херцеговине;
 • поспешивање веза припадника бошњачке националне мањине са народима и националним заједицама са којима живе, односно са којима их везује свакодневни живот;
 • равноправност свих грађана без обзира на националну, вјерску и сваку другу припадност;
 • демократизација друштвеног и политичког живота и функционисање правне државе;
 • афирмација толеранције, антифашизма и борба против деструкције сваке врсте;
 • посебна друштвена брига о дјеци и младима, старим особама и женама;
 • значајније мјесто у друштву за науку, образовање, културу и спорт;
 • унапрјеђење здравствене заштите;
 • побољшање положаја особа са инвалидитетом;
 • афирмација равноправности полова;
 • социјална тржишна економија;
 • дослjедно спровођење забране узгоја и промета ГМО;
 • одговоран приступ животној средини и природи, а посебно заштити вода.

У остварењу програмских начела и циљева БГС/BGS се користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламетарним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе.

Назив, сједиште, представљање и заступање

Члан 3.

Назив странке: БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА, исписује се на српском језику и ћириличним писмом, односно BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, на босанском језику и латиничним писмом.

Скраћени назив је: БГС/BGS.

Сједиште БГС/BGS налази се у Београду.

БГС/BGS је правно лице уписано у регистар политичких странака, који се води у надлежном органу.  БГС/BGS у правном промету дјелује као једно правно лице. БГС/BGS заступа Предсједник странке. Предсједник БГС/BGS може овластити друга лица да представљају и заступају странку у складу са овим Статутом.

Знак, печат и застава

Члан 4.

Знак БГС/BGS се састоји од три ромба, зелене, црвене и плаве боје поређаних хоризонтално један поред другог који су међусобно повезани. У зеленом ромбу је уписано велико слово Б (B), у црвеном велико слово Г (G), а у плавом је уписано велико слово С (S), босанским језиком, латиничним писмом и бијеле боје.  Изнад три ромба је исписано BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, на босанском језику и латиничним писмом, а испод БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА је исписано на српском језику и ћириличним писмом.

Печат БГС/BGS је округлог облика, са текстом исписаним по ободу круга: БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА, БЕОГРАД, исписан српским језиком и ћириличним писмом, као и BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, BEOGRAD, исписан босанским језиком и латиничним писмом, а у средини печата је скраћени назив странке: БГС/BGS.

Печат организационих јединица по територијалном принципу садржи назив Странке и назив и мјесто организационих јединица по територијалном принципу.

Застава БГС/BGS је правоугаоног облика, на чијим се крајевима налазе четири правоугаона троугла зелене боје, а у средишњем дијелу заставе  који је бијеле боје је Знак БГС/BGS.

Јавност рада

Члан 5.

Рад и дјеловање БГС/BGS је јаван. Јавност рада остварује се објављивањем путем интернета оснивачког акта, личног имена заступника, Програма и Статута, као и других општих аката ако их надлежни орган БГС/BGS донесе. Јавност рада и дјеловање се, такође, остварује на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичне интернет презентације и на друге начине успостављајући односе и дјелујући на јавно мњење грађана, бирача, симпатизера и чланова БГС/BGS. У циљу обавјештавања чланова и јавности о предузетим и планираним активностима, као и ради презентације изборног и другог програма, БГС/BGS може издавати своја гласила, билтене и публикације.

II

ЧЛАНСТВО

Члан 6.

Члан  БГС/BGS може постати, под условима и на начин утврђен овим Статутом, сваки пунољетан и пословно способан држављанин Републике Србије, осим ако није на функцији која је неспојива са чланством у некој политичкој странци.

Чланство у БГС/BGS је добровољно и слободно. О учлањивању и престанку чланства одлучује општински/градски одбор. Против одлуке општинског/градског одбора о одбијању пријема у чланство БГС/BGS, односно о искључењу, може се у року од 30 дана поднијети приговор Главном одбору. Одлука Главног одбора је коначна. Изузетно, у случају хитности, о учлањењу и престанку чланства, умјесто Главног одбора може одлучивати и Предсједништво.

Чланом БГС/BGS се постаје потписивањем приступнице и уписом у јединствену базу података БГС/BGS (Регистар чланова БГС/BGS). Централну евиденцију чланова води Главни одбор БГС/BGS.

Права и дужности чланства

Члан 7.

Права члана:

 • равноправно са другим члановима учествује у формулисању и остваривању циљева БГС/BGS;
 • има неотуђиво право да бира и буде биран у органе БГС/BGS;
 • непосрједно или преко својих изабраних и делегираних представника учествује у одлучивању на свим нивоима рада и организовања БГС/BGS;
 • има право да буде благовремено и потпуно информисан о свим питањима рада БГС/BGS.

Дужности члана:

 • прихвата начела, циљеве, Статут, Програмска документа као и одлуке надлежних органа БГС/BGS;
 • залаже се да својим радом и личним примјером афирмише и развија врједности које промовише БГС/BGS, активно доприносјећи остваривању циљева и угледа БГС/BGS;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима БГС/BGS;
 • редовно измирује чланарину.

Престанак чланства

Члан 8.

Чланство престаје:

 • иступањем (давање писане изјаве надлежном општинском/градском одбору);
 • искључењем због непоштовања одредби Програма и Статута;
 • искључењем због непоштовања одлука и/или ставова органа БГС/BGS;
 • учлањењем у другу политичку странку;
 • кандидовањем на листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана без сагласности БГС/BGS;
 • смрћу.

Евиденција чланства

Члан 9.

Регистар чланова БГС/BGS обавезно садржи: лично име, име једног родитеља, пребивалиште и адресу, ЈМБГ, број личне карте, датум учлањивања и датим престанка чланства.

Евиденција чланова се води у писаном облику као јединствена централна база података  БГС/BGS и у електронском облику (Регистар чланова БГС/BGS ).

III

ОРГАНИ 

Члан 10.

Органи БГС/BGS су:

 • конгрес;
 • главни одбор;
 • предсједник;
 • потпредсједници;
 • предсједништво;
 • статутарна комисија;
 • надзорни одбор.

Мандат свих органа БГС/BGS је четири године и може се обнављати. Чланови колективних органа БГС/BGS бирају се на четири године и могу се бирати поново. Колективни органи БГС/BGS доносе одлуке на сједницама којима присуствује већина чланова, а за приједлог одлуке се изјасни већина присутних, осим у случајевима када овим Статутом није другачије одређено. Органи БГС/BGS одлуке доносе јавним гласањем. Орган БГС/BGS може одлучити да се одлука доноси и тајним гласањем.

КОНГРЕС

Члан 11.

Конгрес је највиши орган БГС/BGS. Конгрес се сазива по потреби, а најмање једанпут у четири године. Конгрес се може заказати и на захтјев најмање једне трећине чланова Конгреса. Одлуку о сазивању Конгреса доноси Предсједник или Главни одбор.

Конгрес БГС/BGS чине:

 • предсједник;
 • потпредсједници;
 • чланови Предсједништва;
 • изабрани чланови Главног одбора;
 • предјседник и чланови Статутарне комисије;
 • предсједник и чланови Надзорног одбора;
 • предсједници регионалних, градских и општинских одбора;
 • делегати градских и општинских одбора.

Одлуку о броју и начину избора делегата доноси Главни одбор. Конгрес доноси пуноважне одлуке већином гласова присутних делегата. Гласање је тајно кад то Статут или Пословник о раду изричито предвиђају. Одлуке Конгреса обавезују све чланове БГС/BGS и њихове организације.

Надлежност Конгреса

Члан 12.

Конгрес:

 • доноси Програм и Статут, као и њихове измјене и допуне;
 • утврђује политику БГС/BGS;
 • доноси одлуке, резолуције, декларације, рјешења, закључке, стратегије, планове, програме и остала акта из своје надлјежности;
 • бира и разрешава предсједника БГС/BGS;
 • бира и разрешава 23 члана Главног одбора;
 • бира предсједника и чланове Статутарне комисије;
 • бира предсједника и чланове Надзорног одбора;
 • разматра и усваја извештаје о раду Предсједника, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора;
 • доноси одлуку о чланству БГС/BGS у међународним политичким асоцијацијама и о удруживању БГС/BGS у шире политичке савезе у иностранству;
 • доноси одлуку о спајању БГС/BGS са другим политичким странкама или организацијама у нову странку или другу организацију;
 • доноси одлуку о престанку рада БГС/BGS;
 • доноси Пословник о раду.

 

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 13.

Главни одбор, у сталном саставу, је највиши орган одлучивања БГС/BGS у периоду између два Конгреса и чине га чланови по функцији и чланови које бира Конгрес.

Чланови Главног одбора, у сталном саставу, по функцији, су:

 • предсједник;
 • потпредсједници;
 • чланови Предсједништва;
 • предсједник Статутарне комисије;
 • предсједник Надзорног одбора;
 • предсједници регионалних одбора.

Конгрес бира и разрешава 23 члана Главног одбора у сталном саставу. Мандат изабраних чланова Главног одбора у сталном саставу траје четири године и могу се поново бирати на ту функцију.

Надлежност Главног одбора

Члан 14.

Главни одбор:

 • спроводи одлуке Конгреса;
 • утврђује, у складу са конгресним одлукама, политику БГС/BGS између два Конгреса;
 • предлаже Конгресу измјене и допуне Програма и Статута;
 • предлаже Конгресу кандидата за Предсједника;
 • доноси одлуку о учешћу на изборима;
 • доноси одлуку о савезима и коалицијама на републичком нивоу;
 • усваја изборни програм, именује изборни штаб и анализира и оцењује резултате избора;
 • бира и разрешава потпредсједнике;
 • разматра и усваја извештај предсједника о раду између два засједања Главног одбора;
 • бира три члана сталног састава за чланове Предсједништва;
 • усваја финансијски план;
 • разматра и усваја извештаје о финансијском пословању;
 • води централну евиденцију чланова;
 • одлучује по приговору због одбијања пријема у чланство, као и по жалби о искључењу из чланства;
 • доноси одлуку о висини чланарине;
 • доноси Правилник о раду.

Члан 15.

Главни одбор се састаје по потреби. Главни одбор најмање једанпут у шест месеци разматра остваривање Програма БГС/BGS. Главни одбор сазива Предсједник БГС/BGS  или се сазива на приједлог Предсједништва. Главни одбор се обавезно сазива и на приједлог трећине чланова Главног одбора.

Члан 16.

Поред сталног састава, Главни одбор има и проширени састав. Проширени састав чине председници градских и општинских одбора, као и председници ресорних одбора, савета, радних тела, комисија и свих других облика организовања унутар БГС/BGS.  Председник БГС/BGS, у зависности од питања о којима се расправља, одлучује о томе да ли ће сазвати Главни одбор у сталном или у проширеном саставу.

ПРЕДСЈЕДНИК

Члан 17.

Мандат Предсједника траје четири године. Предсједник БГС/BGS:

 • представља и заступа БГС/BGS;
 • руководи радом Предсједништва и дјеловањем БГС/BGS у цјелини;
 • сазива и предсједава Конгресом и Главним одбором, што је искључива надлежност предсједника или потпредсједника кога овласти предсједник;
 • подноси извештај Конгресу и Главном одбору о раду;
 • предлаже Главном одбору потпредсједнике;
 • делегира задужења потпредсједницима;
 • предлаже кандидате за посланике;
 • предлаже Главном одбору изборни прогам и предсједника изборног штаба;
 • предлаже три члана у састав Предсједништва;
 • одлучује о кандидатима за одборнике у случају неслагања општинских/градских одбора и Предсједништва;
 • предлаже Предсједништву кандидате за носиоце јавних функција на републичком и покрајинском нивоу;
 • именује портпарола и води рачуна о медијском представљању БГС/BGS .

Члан 18.

За свој рад предсједник је одговоран Конгресу која га може опозвати. Приједлог за опозив може поднијети једна половина чланова Конгреса БГС/BGS или двије трећине чланова Главног одбора. Предсједник БГС/BGS је опозван уколико се за опозив изјасни двије трећине укупног броја чланова Конгреса.

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ

Члан 19.

Потпредсједнике бира Главни одбор, на предлог предсједника. Потпредсједници  врше послове које им повери предсједник БГС/BGS. Потпредсједници могу бити задужени за поједине области дјеловања или за одређене територијалне јединице. БГС/BGS има три потпредсједника.

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

Члан 20.

Предсједништво је политичко – оперативни орган БГС/BGS. Предсједништво БГС/BGS чине:

 • предсједник;
 • потпредсједници;
 • предсједник Статутарне комисије;
 • предсједник Надзорног одбора;
 • три изабрана члана Главног одбора;
 • три члана на приједлог Предсједника;
 • предсједници регионалних одбора.

Сједницама Предсједништва могу присуствовати и друга лица по позиву Предсједника БГС/BGS .

Надлежност Предсједништва

Члан 21.

Предсједништво:

 • непосредно руководи радом БГС/BGS;
 • спроводи одлуке Главног одбора;
 • припрема сједнице Главног одбора, припрема и предлаже акте за усвајање на Главном одбору;
 • утврђује кандидате за посланике у Скупштини Републике Србије и верификује њихов избор;
 • утврђује кандидате за посланике у Скупштини АП и верификује њихов избор;
 • предлаже Главном одбору савезе и коалиције на републичком нивоу;
 • доноси одлуку о ступању у изборне коалиције и савезе на локалном и покрајинском нивоу;
 • потврђује листе кандидата за одборнике;
 • доноси одлуке о распуштању и оснивању општинских и градских одбора;
 • одлучује о оснивању или приступању посланичком и одборничком клубу;
 • контролише рад носиоца јавних функција и одлучује о њиховој одговорности;
 • у случају хитности одлучује по приговору због одбијања пријема у чланство, као и по жалби о искључењу из чланства;
 • доноси Правилник о локалној организацији;
 • доноси Пословник о раду.

Статутарна комисија

Члан 22.

Статутарна комисија има предсједника и два члана које бира Конгрес. Предсједник Статутарне комисије мора бити дипломирани правник. Мандат Статутарне комисије траје четири године. Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта БГС/BGS. Статутарна комисија припрема приједлог измена и допуна Статута и других општих аката БГС/BGS. На захтев органа БГС/BGS, или по сопственој иницијативи, даје мишљење о усклађености одлука свих органа са Статутом БГС/BGS, изузев органа које бира Конгрес. Статутарна комисија извјештај о свом раду подноси Конгресу БГС/BGS.

Надзорни одбор

Члан 23.

Надзорни одбор има предсједника и два члана које бира Конгрес. Предсједник  Надзорног одбора мора бити дипломирани економиста. Мандат Надзорног одбора траје четири године. Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање БГС/BGS .  Надзорни одбор извјештај о свом раду подноси Конгресу БГС/BGS.

IV

ЛОКАЛНИ ОРГАНИ

Члан 24.

БГС/BGS је организована на територијалном и функционалном принципу. Територијалну организацију чине општинске, градске и регионалне организације.

Територијалном организацијом руководи одговарајући одбор. Предсједништво доноси одлуку о оснивању  и распуштању општинских, градских и регионалних одбора.

Општинска организација

Члан 25.

Основна организациона јединица територијалног организовања БГС/BGS је општинска организација. Најмање  10  чланова може формирати  општинску организацију. Општинска организација бира председника и најмање  пет чланова сталног састава општинског одбора.

Општински одбор чине:

 • председник општинског одбора;
 • чланови сталног састава општинског одбора;
 • одборници у Скупштини општине;
 • носиоци највиших функција општинске власти.

Градска организација

Члан 26.

Две или више општинских организација могу основати градску организацију, уколико Град у свом саставу има формиране градске општине. Градску организацију може формирати и најмање 15  чланова, уколико Град у свом саставу нема формиране градске општине. Градска организација бира председника, једног потпредседника и најмање седам чланова сталног састава Градског одбора.

Градски одбор чине:

 • председник градског одбора;
 • потпредседник градског одбора;
 • чланови сталног састава градског одбора;
 • председници општинских одбора са територије Града;
 • одборници у Скупштини Града;
 • одборници у градским Скупштинама општина;
 • носиоци највиших функција општинских власти са територије Града;
 • носиоци највиших функција градске власти.

Члан 27.

Општински/Градски одбор може да изабере новог члана у стални састав општинског/градског одбора, на предлог председника или чланова општинског/градског одбора, а одлука се доноси већином гласова присутних чланова. На овај начин укупан број новоизабраних чланова општинског/градског одбора може бити већи од укупног броја чланова сталног састава општинског/градског одбора.

Надлежности Општинског/Градског одбора

Члан 28.

Општински/Градски одбор:

 • организује рад БГС/BGS на својој територији;
 • спроводи политику и одлуке органа БГС/BGS на својој територији;
 • предлаже листу кандидата за одборнике у скупштини општине/града;
 • утврђује листу чланова бирачких одбора;
 • предлаже кандидате за чланове виших органа БГС/BGS;
 • предлаже кандидате за општинске/градске функције.

Регионални организација

Члан 29.

Рад Регионалне организације координира Регионални одбор. Регионални одбор чине председници градских и општинских одбора са подручја региона.

Председника Регионалног одбора именује Председништво. Председник Регионалног одбора не мора бити истовремено и председник Градског односно Општинског одбора.

Регионалне организације, које се могу основати,  ради брже и ефикасније координације су:

 • западна – за територију Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског округа;
 • централна – за територију Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа;
 • источна – за територију Борског, Зајечарског и Браничевског округа;
 • јужна – за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа;
 • Војводина – за територију АП Војводина;
 • Београд – за територију Града Београда;
 • Санџак – за територију града Новог Пазара и општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Тутин и Сјеница.

V

УДРУЖИВАЊЕ И СПАЈАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Члан 30.

БГС/BGS се може удруживати у шире политичке савезе у земљи или иностранству при чему задржава свој правни субјективитет. Може се спојити и са другом или другим странкама које су уписане у Регистар, ради стварања нове политичке странке. Политичка странка која је настала спајањем уписује се у Регистар у оквиру законом предвиђених правила. Одлуку о удруживању и спајању доноси Конрес јавним гласањем одлуком више од половине чланова Конгреса, на приједлог предсједника.

VI

ПРЕСТАНАК РАДА БГС/BGS

Члан 31.

Одлуку о престанку рада БГС/BGS доноси Конгрес двотрећинском већином присутних чланова Конгреса БГС/BGS . У случају забране рада БГС/BGS или доношења одлуке из става 1. овог члана одлуку о начину располагања имовином БГС/BGS доноси Предсједник БГС/BGS. Уколико нема услова за сазивање и одржавање Конгреса, одлуку доноси Главни одбор или Предсједништво јавним гласањем „за“ више од половине присутних чланова.

 VII

ФИНАНСИРАЊЕ БГС/BGS

Члан 32.

Финансирање БГС/BGS ће се вршити у складу са Законом о финансирању политичких активности. За остваривање циљева Програма и Статута, БГС/BGS се финансира из јавних и приватних извора и на други законом дозвољени начин.

Јавне изворе финансирања политичке активности чине новчана средства и услуге и добра која дају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Члан 33.

Финансирање БГС/BGS врши се преко текућег рачуна који  БГС/BGS има код изабране пословне банке. Финансирање се врши по принципу који омогућава јавно стицање прихода и увид у начин располагања приходима.

Члан 34.

Контролу законитог и наменског коришћења средстава врши Надзорни одбор.

Вођење финансијског пословања обављаће лице изабрано од стране Предсједништва, а на приједлог предсједника. Оно ће бити одговорно за организацију и руковођење финансијским пословањем БГС/BGS и биће овлашћено за контакт са надлежним органима и агенцијама, у складу са законом.

То лице подноси интерне финансијске извештаје Главном одбору у складу са Правилником о финансијском пословању и другим општим актима, као и законом прописане екстерне извештаје надлежним органима. Са завршним рачуном за сваку годину упознаје се Скупштина, након чега завршни рачун постаје део интерне презентације БГС/BGS.

Налогодавац за коришћење финансијских средстава је приједседник БГС/BGS или лице које добије његово овлашћење.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Поступак за доношење Програма и Статута могу покренути Главни одбор и Предсједништво. Конгрес доноси Програм и Статут већином гласова присутних делегата. Измјене и допуне Програма и Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење, или у складу са одредбама овог Статута.

Сва питања која нису регулисана овим Статутом, Главни одбор ће регулисати преко аката и одлука у складу са законом и овим Статутом. Акте и одлуке које произилазе из овог Статута, органи БГС/BGS ће донети у року од три мјесеца од дана ступања на снагу.

Члан 36.

Статут ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                 Санџачко Рашке Партије

 Jасминко Хаџисалиховић