Protokol o saradnji Pokreta za TOleranciju i Pokreta za Preokret

„Pokret za PREOKRET“ i „Pokret za TOleranciju“, polazeći od sličnosti političkih programa, stavova i dosadašnje saradnje, koja se odvijala u interesu obe strane su, 17.12.2015.godine u Beogradu, potpisali

PROTOKOL O SARADNjI

Ovim Protokolom se potvrđuje namera strana potpisnica da sarađuju i razvijaju odnose u svim oblastima koje su u interesu zaštite prava i interesa građana Srbije, sa ciljem ostvarivanja svojih programskih načela, a posebno polazeći od potrebe ostvarivanja efikasne pravne države i zakona jednakog za sve.

PREOKRET i TOlerancija će posebnu pažnju posvetiti unapređenju saradnje koja podrazumeva naročito zalaganje za:

1. Poštene, fer i demokratske izbore na svim nivoima i borbu protiv nezakonitog uticaja na izbornu volju građana;
2. Demokratsko društvo u kome nema ograničavanja slobode izražavanja političkih stavova i cenzure medija;
3. Sprečavanje bilo kakve diskriminacije na osnovu verske, nacionalne, polne, starosne ili druge pripadnosti;
4. Borbu protiv svake vrste nasilja i za humanije i pravednije društvo;
5. Pravedniji i odgovorniji odnos prema socijalno ugroženim kategorijama građana;
6. Afirmaciju tolerancije, antifašizma i borbe protiv destrukcije svake vrste;
7. Odgovoran pristup životnoj sredini i prirodi.

Ovlašćeni zastupnici PREOKRET-a i TOlerancije, Janko Veselinović i Jasminko Hadžisalihović, su u cilju poštovanja osnovnih civilizacijskih vrednosti i osnovnih ljudskih prava, međunarodnih konvencija i Ustavom zagarantovanih prava, a pre svega: prava na život, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na stečena prava, jednakosti među ljudima, a za dobrobit svih ljudi, potpisali ovaj Protokol koji podržavaju u celini.